Algemene voorwaarden Marc Jacobs

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de sample-aanvraag van Marc Jacobs op de website van www.nsmbl.nl. Door deelname aan de sample-aanvraag gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

1 – De actie loopt t/m 31 maart 2019 en is geldig zolang de voorraad strekt.
2 – Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben gekregen voor het aanvragen van de sample.
3 – De deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij het aanvragen van de sample.
4 – Wayne Parker Kent (hierna: de Organisator) kan voorts in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het verkeerd of onvolledig invullen van het adres via het internet door de deelnemer.
5 – De deelnemers kunnen per e-mail bericht ontvangen van de sample-aanvraag op het door de deelnemer opgegeven e-mailadres.
6 – Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland.
7 – De sample is persoonsgebonden en staat op naam van de deelnemer. De sample is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de aan de sample-aanvraag verbonden voorwaarden, zal de sample niet worden uitgeleverd.
8 – De afhandeling van de levering van de sample gebeurt door de Organisator of een ander daartoe aangestelde partij. In het laatste geval is de Organisator niet verantwoordelijk voor de levering van de sample. In dat geval zal de datum van levering van de sample in overleg met de leverancier worden bepaald.
9 – De Organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de sample.
10 – De sample wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. De Organisator is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de sample, noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de sample.
11 – De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de sample-aanvraag. De Organisator mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld (zie *).
12 – De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt om uitvoering te geven aan de sample-aanvraag. In dat kader is de Organisator gerechtigd om na digitale toestemming de persoonsgegevens te verstrekken aan derde partijen, die betrokken zijn bij de betreffende sample-aanvraag.
13 – Binnen enkele weken zal de aangevraagde sample per post aan de deelnemer worden verzonden.
14 – Gebruik van de ter beschikking gestelde sample is voor rekening en risico van de deelnemer. De Organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de sample door de deelnemer.
15 – Alle auteursrechten op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.
16 – De Organisator is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website met betrekking tot de sample-aanvraag.
17 – De Organisator is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden gedurende de looptijd van de campagne te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de sample-aanvraag te staken, te wijzigen of aan te passen vanwege haar moverende redenen, zonder dat de Organisator daar op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de deelnemer. Wijziging of aanpassing van deze voorwaarden, zal door de Organisator op www.nsmbl.nl bekend worden gemaakt.
18 – Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden aan.
19 – Op de sample-aanvraag en deze voorwaarden, en de geschillen die mogelijk uit dien hoofde ontstaat tussen de Organisator en de deelnemers, is Nederlands recht van toepassing. Conflicten tussen deelnemers en de Organisator zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.
20 – Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
21 – Deelnemers mogen eenmaal meedoen.
22 – Voor eventuele vragen, klachten of opmerkingen over de sample-aanvraag kunt u mailen naar [email protected]. Vermeld daarbij altijd de naam van de campagne: Marc Jacobs sample-aanvraag. De Organisator zal zo spoedig mogelijk reageren.

*Wanneer u meedoet aan de sample-aanvraag is het noodzakelijk voor een juiste afwikkeling dat u tijdelijk de navolgende (persoons)gegevens aan ons ter beschikking stelt: e-mailadres, naam, adres, postcode en woonplaats.
Wij gaan dan uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met deze (persoons)gegevens, die nooit zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke/digitale toestemming ter beschikking worden gesteld aan derden die niet betrokken zijn bij de sample-aanvraag.